เลขาฯศอ.บต.มอบเกียรติบัตร “เยาวชนจิตอาสา ทำดีเพื่อบ้านเรา” หลังผ่านการฝึกอบรม

PNRGN590206001000802_06022016_093111

 

ที่ห้องประชุมทรายแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “เยาวชนจิตอาสา ทำดีเพื่อบ้านเรา” ประจำปี 2559 ซึ่ง ศอ.บต.จัดขึ้น ระหว่าง 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 141 คน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงปรับทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนต่อนโยบายแห่งรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อีกทั้งเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. กับแกนนำเยาวชนให้แน่นแฟ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่ สำหรับการฝึกอบรม มีการบรรยายและอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อกระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่

PNRGN590206001000803_06022016_093111 PNRGN590206001000804_06022016_093111

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศอ.บต. มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นและมองเห็นถึงศักยภาพของน้องๆนักศึกษาเพราะเยาวชนเหล่านี้ เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและประเทศชาติในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่น่าชื่นชมไปกว่านั้นคือน้องๆได้ตั้งใจนำข้อเสนอแนะจากเวทีกลุ่มย่อยเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม บ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะร่วมมือขับเคลื่อนนำพาพื้นที่แห่งนี้ไปสู่สิ่งที่ดีงามและเกิดสันติสุขต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เลขาฯศอ.บต.มอบเกียรติบัตร “เยาวชนจิตอาสา ทำดีเพื่อบ้านเรา” หลังผ่านการฝึกอบรม